Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului ladita-urbana.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul“ sau „Societatea“). În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 „privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date“, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 (denumit în continuare „RGPD“ sau „Regulamentul“). Conform art. 13 din Regulament, înainte de a vă colecta datele personale ne vom identifica și vă vom informa care este motivul, scopul și justificarea colectării acestora. Această Politică are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul utilizării serviciilor Societății. Firma noastră, idea investment & consultants srl cu adresa Dumbrava Rosie mobil:  0040-747-97.27.27 str. Dumbravei/306 jud. Neamt , denumită în continuare („Societatea“), în calitate de operator de date, prin prezenta Politica de confidențialitate vă pune la dispoziție informații pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. Societatea, prin politicile adoptate, acordă importanță protejării datelor personale, se va asigura că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul RGPD și va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate cu respectarea cerințelor RGPD. Dacă dumneavoastră aveți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal. Motivul colectării datelor cu caracter personal apare în momentul în care interacționați cu Societatea prin intermediul platformei Facebook, direct (cu ocazia prezentării dumneavoastră la sediul firmei) sau a Site-ului (completarea formularelor de înscriere la cursuri sau formularului de contact) – factori declanșatori ai acțiunii de colectare. Vă colectăm și să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care ne revin față de dumneavoastră[1] sau în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care urmează să vi le oferim[2]. Este posibil să vă folosim informațiile furnizate și în scopul de a vă oferi produse și/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, dacă v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijenta dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor dumneavoastră.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și ulterior le prelucrăm, în baza unor prevederi legale (Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea Contabilității nr. 82/1991 și O.M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile), interese legitime sau consimțământului sunt: [nume], [prenume], [numărul de telefon de contact], [adresa de email]. Opțional, vor putea fi colectate și date cu caracter special, dacă această obligație este impusă de o normă legală. Societatea păstrează, conform specificațiilor Regulamentului, toate informațiile colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale, precum și o evidență a tranzacțiilor efectuate în format electronic și care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest sens, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră, va fi prelucrat cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării, păstrării și folosirii documentelor pe care Societatea care le deține.

Drepturile de care beneficiați conform RGPD

Conform Regulamentului, vă bucurați de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal: • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situația în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate de Societate, vă vom oferi acces la datele respective și la o serie de informații potrivit RGPD. Vă vom transmite, dacă ne veți solicita, o copie a datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrării; • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datele dumneavoastră inexacte, având în același timp dreptul de a obține completarea datelor dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“). Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor dumneavoastră, dacă se aplica unul dintre motivele prevăzute de RGPD; • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră; • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi din partea Societății datele dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator de date cu caracter personal. Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa Societății din preambul sau pe adresa de e-mail a Societății (adrian.sofas@gmail.com). Vom răspunde la cerere în termenul prevăzut de RGPD. Precizăm că, pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră. Dorim să vă informăm că, în baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare și, totodată, că avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumita în continuare „ANSPDCP“) – www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Societate pe baza consimțământului dat de dumneavoastră în momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment, printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail adrian.sofas@gmail.com. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul României și/sau a celorlalte țări din cadrul Uniunii Europene, cu respectarea cerințelor Regulamentului.

Transferul datelor cu caracter personal către terți

Datele dumneavoastră colectate și prelucrate de către Societate nu vor fi vândute către terțe părți. Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori împuterniciți ai Societății, care prelucrează datele în scopul pentru care acestea au fost colectate și conform instrucțiunilor Societății. Categoriile de împuterniciți care prelucrează date în numele Societății pot fi, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la: furnizori de servicii de contabilitate, resurse umane, consultanță în management, furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de securitate IT, furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajuta la îmbunătățirea și optimizarea Site-ului nostru. Societatea va efectua evaluări prealabile adecvate în selectarea terților furnizori de servicii și va impune acestora sa mențină masuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Societății. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile. Societatea ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implica o schimbare a controlului asupra Societății, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Securitatea datelor

Societatea va păstra datele dumneavoastră pe serverele noastre și/sau pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv a serviciilor de cloud ale terțelor părți). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat la acestea. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură, context în care nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră până la ajungerea acestora pe Site-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc și Societatea nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

Societatea nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință despre situații în care copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea va șterge aceste informații de pe sistemele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Cookies și funcții de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Funcțiile de comunicare socială, cum ar fi Facebook, utilizate de Societatea noastră, pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie, pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de politica de informare/politica privind confidențialitatea existentă la nivelul companiei care le furnizează. Durata de păstrare și prelucrare a datelor dumneavoastră Compania va prelucra și va procesa datele dumneavoastră pentru o perioada care nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele. Astfel, dacă va veți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, Societatea va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Clauze finale

Putem actualiza aceasta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asiguram se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică. În aceste situații, vă vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Site. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică. Vă rugăm să consultați această Politică periodic, pentru a vă informa asupra modificărilor survenite. Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: adrian.sofas@gmail.com sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Societății precizată în preambul. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Societate, nu este nevoie să transmiteți Societății date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau informații legate de cazierul penal.

Întrebări și detalii de contact:

Pentru eventuale întrebări privind protecția datelor în cadrul ladita-urbana.ro contactați–ne prin e-mail la: adrian.sofas@gmail.com sau Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor
Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI Date de contact: http://www.dataprotection.ro/?page=contact e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Website: www.dataprotection.ro

TRANSPORT GRATUIT

La orice comandă de peste 500 lei

DREPT DE RETUR

În termen de 30 zile

PLATĂ SECURIZATĂ

prin sistemul Mobil Pay

Copyright 2020 © Ladita Urbana

Coșul Meu